Työkaluja taisteluun lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

,

Eiliset uutiset lasten seksuaalista hyväksikäyttötapauksesta järkyttävät ja aiheuttavat syystä vaatimuksia lisätoimista tällaisten kammottavien rikosten estämiseksi. Erityisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön puuttumiseksi julkaisimmekin helmikuussa johdollani laaditun laajan listan toimenpiteitä. Lisätalousarviossa vuodelle 2019 myös nostettiin tämä asia erityiseksi aiheeksi.

Ensinnäkin paikallispoliisin ja Keskusrikospoliisin resursseja lisättiin seksuaalirikosten torjuntaan erityisesti internetissä. Lisätalousarviossa myönnetyllä 1,6 miljoonalla pystytään palkkaamaan kaksi nettipoliisia jokaiselle laitokselle, vahvistamaan Keskusrikospoliisin rikostiedustelu- ja analyysitoimintaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan koordinoimiseksi valtakunnallisesti sekä hankkimaan laitteistoa ja ohjelmistoa, jotka soveltuvat rikostorjuntaan ja ennalta estävään toimintaan. Lisäksi jo aiemmin lisäsimme tällä vuodelle resursseja lähipoliiseihin, joiden tehtävä on toimia erityisesti lasten ja nuorten parissa niin sanotuissa Ankkuritiimeissä yhteistyössä terveystoimen, opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa. Eilen julkaistiin uusi Ankkuri-käsikirja, jossa esitetään konkreettisia neuvoja sille, miten tällainen moniviranomaisyhteistyö voidaan parhaiten järjestää. Tavoitteena on, että toimintamalli saadaan laajennettua koko maan kattavasti.

Lisäksi olemme pyrkineet parantamaan julkisen palvelujärjestelmän ammattilaisten ja viranomaisten tiedonvaihtoa seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi valmistelemalla kuntaohjetta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisin tiedonvaihdon käytännöistä ja esimerkiksi oikeusministeri on ajanut aktiivisesti kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksista. Osana seksuaalirikoksien lapsiuhrien tukipalveluiden parantamista otetaan käyttöön niin kutsuttu Lastenasiaintalo-toimintamalli Helsingissä ja Oulussa ja nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä vahvistetaan lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön (grooming) vastaisten toimenpiteiden laajentamiseksi.

Lisää on kuitenkin edelleen tehtävä. Helmikuun toimenpidelistassa linjasimme nopeiden toimenpiteiden lisäksi myös tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle ja käynnistimme valmistelun, joka tähtää lakien antamiseen seuraavalle eduskunnalle. Yhtenä tällaisena toimena mainittakoon esitutkinta- ja pakkokeinolakien päivittäminen sosiaalisen median aikaan. Seuraavan hallituskauden aikana on varmistettava, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet myös tietoverkkoympäristöön kohdistuvissa rikoksissa. Esimerkiksi peitetoiminta on mahdollistettava nykyistä laajemmin internetissä, jotta lasten houkutteluun syyllistyviä henkilöitä saadaan paljastettua nykyistä varhemmin.

Lisäksi EU-tasolla on puututtava teleoperaattoreiden ja alustapalvelutarjoajien sääntelyyn ja täsmennettävä velvoitteita poistaa ja suodattaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia lasta esittäviä materiaaleja. Seuraavassa vaiheessa meidän on myös haastettava peliyrittäjät mukaan internetissä tapahtuvan hyväksikäytön suitsemiseen. Pelien yhteydessä tapahtuva grooming on yleistymässä ja tämän ilmiön katkaisemisessa suomalaiset pelifirmat voivat toimia esimerkkeinä.

Hallituksen toimenpidelistassa esitettiin, että  laatisimme kansainvälisen vertailun valokuvien ja sormenjälkien käyttöä koskevasta sääntelystä muissa EU-maissa ja arvioisimme tarpeen lakimuutokselle, joka mahdollistaisi poliisille rekisterien valokuvien ja sormenjälkien käyttämisen rikosanalyysissä tällaisten nyt uutisessa esille tulleiden törkeimpien rikosten kohdalla. Tähän kysymykseen liittyy luonnollisesti merkittäviä yksityisyydensuojakysymyksiä ja siten on teknisesti tarkkaan huolehdittava siitä, ettei historiattomasti lisätä viranomaisten valtuuksia ilman täysin vedenpitäviä rajoja ja valvontaa. Erityisesti lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöepäilyihin liittyy kuitenkin usein kuva- tai videomateriaalia, jonka läpikäyminen on erittäin aikaa ja resursseja vievää sekä tutkijoille henkisesti hyvin raskasta. Mikäli pahimmillaan tuhansista tunneista koostuvan kuva-aineiston läpikäymiseen voitaisiin käyttää automatiikkaa ja törkeimmissä tapauksissa tunnistaa automaattisesti epäiltyjä tekijöitä tai uhreja myös passikuvarekisteristä, pystyttäisiin hyväksikäyttötapauksiin pääsemään nykyistä nopeammin kiinni ja siten minimoimaan traumat, pysäyttämään edelleen meneillään olevat hyväksikäytöt sekä estämään hyväksikäytön laajeneminen – ja saattamaan syylliset vastuuseen.

 

HALLITUKSEN TOIMENPIDEOHJELMASSA LISTATUT YLEISESTI SEKSUAALIRIKOLLISUUTTA TORJUVAT TOIMET:
10. Internet-alustoja hyödyntävän lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (SM)

10.1. Lisätään paikallispoliisin ja KRP:n resursseja seksuaalirikosten torjuntaan erityisesti internetissä (nettipoliisi). (SM) 6

10.2. Päivitetään esitutkinta- ja pakkokeinolait sosiaalisen median aikaan – pakkokeinojen käyttöä ohjaavan suhteellisuusperiaatteen ja perustuslakivaliokunnan pakkokeinojen käyttöä koskevien kannanottojen asettamissa rajoissa – siten, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet tietoverkkoympäristöön kohdistuvien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. (OM, SM)

10.3. Arvioidaan tarve määritellä lakiin lapsipornon levittämisen estotoimista tai lakiin sähköisen viestinnän palveluista velvoite teleoperaattoreille suodatustoiminnan käyttöön tai omaehtoiseen lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin poistamiseen sekä täsmentää tallennuspalveluiden ylläpitäjien vastuuta poistaa konkreettisen aikarajan sisällä tai sanktioida ylläpitäjää, joka ei ole asianmukaisesti poistanut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa lasta esittävää materiaalia. Suomen olisi lisäksi käynnistettävä aktiivinen keskustelu EU:ssa tähän asiaan puuttumiseksi. (LVM, OM)

10.4. Järjestetään pyöreän pöydän keskustelu teleoperaattoreiden, alustapalvelutarjoajien ja hyväksikäytön vastaisten järjestöjen kanssa rikollisuuden ennaltaehkäisyn keinoista. Valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset netissä tapahtuvan hyväksikäytön tehokkaamman paljastamisen ja torjunnan mahdollistamiseksi (mm. operaattoreiden ilmoitusvelvollisuudet). (SM, LVM, OM)

 

11. Houkuttelun ja hyväksikäytön vastainen työ nuorille suunnatuissa palveluissa (OKM, STM, SM)

11.1. Suunnataan kouluihin tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistavat nykyistä paremmin grooming-ilmiön, osaavat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja saavat selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää. Järjestetään opetushenkilöstölle koulutusta ja tuotetaan kohdennettua tukimateriaalia aiheena opiskelijoiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

11.2. Päivitetään nuorisotyöntekijöiden digi- ja someosaamista ja tuetaan uusien toimintamallien kehittämistä.

11.3. Toimeenpannaan suunnitelmallisesti ja valtakunnallisesti toimia netissä tapahtuvan seksuaalisen houkuttelun (grooming) vastaisia toimia ja ennalta ehkäistään seksuaalisen hyväksikäytön ja rikoksen uhriksi joutumista.

11.4. Viranomaisten / henkilöstön osaamisen ja yhteistyön parantamiseksi STM-OKM-SM yhteistyössä, hyödyntäen virastojen osaamista, suunnittelee ja toteuttaa poikkihallinnollisen verkkokoulutuksen sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen, nuorisotoimen ja poliisin henkilöstölle. Järjestetään jatkossa säännöllisesti moniammatillista ja poikkihallinnollista koulutusta erityisosaamisen turvaamiseksi ja moniammatillisen yhdessä tekemisen varmistamiseksi.

11.5. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimenpidesuunnitelmasta 2019-2025 julkaistaan seksuaalisen väkivallan haittojen ehkäisyyn liittyvät toimenpide-ehdotukset luonnoksena 18.1.2019. Suunnitelma julkistetaan kokonaisuudessaan marraskuussa 2019.

 

12. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten uhrien tukipalvelut (STM) 

12.1. Kohdennetaan STEA-rahoitusta seksuaalirikosten ehkäisyn järjestötyöhön.

12.2. Valtakunnallistetaan LASTA-hankkeessa kehitetty lastentalomalli, ensin yliopistollisiin keskussairaaloihin Oulu-Helsinki-kärjellä, ja sen jälkeen muihin sairaanhoitopiireihin. Lastenasiaintalossa selvitetään moniammatillisesti seksuaalirikoksen uhriksi epäillyn lapsen ja nuoren asia lapsiystävällisessä ympäristössä ja huolehditaan yhteistyössä lapselle turvallinen kasvu- ja kehitys. Kehittämisessä hyödynnetään Seri-tukikeskuksissa jo käytössä olevia toimintamalleja sekä yliopistosairaaloiden lasten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä kehitettyä yhteistyömallia ja muita toimintakäytäntöjä. Lastenasiantalot on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille.

12.3. Käynnistetään Oulun lastenasiaintalo-hanke THL:n tukemana. Lisäksi nopeutetaan Oulun Seri-yksikön perustamista (viimeistään 2020 alussa).

 

13. Teknisen valvonnan, tiedonvaihdon ja viranomaisyhteistyön vahvistaminen (SM, STM)

13.1. Mahdollistetaan henkilötietolainsäädännön hyväksymisellä, että poliisilla on mahdollisimman tehokas kyky rikosanalyysiin sekä siihen liittyvään laajojen tietoaineistojen yhdistelyyn ja vertailuun (ml. automaattinen kasvovertailu). (SM)

13.2. Laaditaan kansainvälinen vertailu valokuvien ja sormenjälkien käyttöä koskevasta sääntelystä muissa EU-maissa ja arvioidaan tarve lakimuutokselle, joka mahdollistaisi poliisille ajokortti- ja henkilörekisterin (passikuvien ja sormenjälkien) käyttämisen rikosanalyysissä törkeimpien rikosten kohdalla. (SM)

13.3. Käynnistetään esiselvityshanke poliisin tekniseen valvontaan liittyvistä lainsäädäntömuutoksista. Tarpeet voivat liittyä mm. teknisen valvonnan määrittelyyn ja poliisin suorittamiin teknisten apuvälineiden avulla tehtäviin valvontoihin. (SM)

13.4. Varmistetaan parhaiden käytäntöjen leviäminen ja vakiintuminen kaupunkikameroiden ja muiden nuorten suosimissa paikoissa jo sijaitsevien valvontakameroiden hyödyntämisessä. (SM)

13.5. Laajennetaan viranomaisten keskinäinen yhteistyö ja ankkuritoiminta ja konkreettinen yhdessä tekeminen koko maan kattavasti ja turvataan tarvittavat resurssit kaikille toimijoille. (SM)

13.6. Parannetaan julkisen palvelujärjestelmän ammattilaisten ja viranomaisten tiedonvaihtoa seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Annetaan kuntaohje sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisin tiedonvaihdon käytännöistä. (STM, SM)

13.7. Lisätään poliisin rikosilmiötiedottamista sekä tilastointia rikollisen toiminnan ennalta estävyyden parantamiseksi, rikosten ilmoittamisen kynnyksen madaltamiseksi sekä rikosten selviämisen edistämiseksi.

 

14. Seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen ja prosessin nopeuttaminen (OM, SM)

14.1.Oikeusministeriö on aloittanut raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelun. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Lisäksi valmistellaan muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Näiden lisäksi uudistuksen tarkoituksena on korottaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia.

14.2. Varmistetaan koko oikeusprosessin, eli poliisien, tuomioistuinten sekä syyttäjälaitoksen resurssit rikosprosessin nopeuttamiseksi sekä uhrin aseman parantamiseksi.

(Lähde: Toimenpideohjelma)