Lista päivitetty 10.4.2015

Nimi Paikkakunta
Jonna Marttinen Järvenpää
Riikka Koivisto Espoo
Miika Mykkänen Espoo
Tuomas Rautanen Espoo
Jouni Hakala Kirkkonummi
Riku Honkasalo Askola
Elias Pöyry Espoo
Henriika Ilkko Espoo
Henrikki Halme Vihti
Elina Laavi Helsinki
Nina Sokolow Karjaa
Olli Lämsä Espoo
Tuomas Nurmela Helsinki
Jaakko Eteläaho Helsinki
Eija Rautanen Espoo
Henri Satuli Bryssel
Esa Tolonen Helsinki
Krister Määttä Espoo
Jussi Ahokas Dublin
Jani Johansson Espoo
Tuuli Valkama Espoo
Petri Vuorio Espoo
Johanna Lehtinen Helsinki
Reetta Marttinen Vaasa
Tuomas Tiihonen Helsinki
Hannamari Heinonen Espoo
Tapio Heimo Espoo
Joel Ritamäki Helsinki
Ilkka Heimo Espoo
Tuomas Maisala Espoo
Mirja Tiri Kauniainen
Taru Hermunen-Kuusela Espoo
Tamas Nador
Pirve Lapiolahti Vantaa
Sini Korpinen Mäntsälä
Timo Toivonen Helsinki
Jarmo Lindholm Vantaa
Simon-Erik Ollus Espoo
Markku Rautanen Espoo
Mikko Ilkko Espoo
Harri Hiltunen Espoo
Riitta Takala Riihimäki
Tomi Sandström Hamina
Markus Söderlund Helsinki
Rikke-Pekka Innilä Helsinki
Ilkka T Arvola Espoo
Merja Tuunanen Espoo
Jussi Halli Helsinki
Heta Kulla-Mykkänen Espoo
Juhana Kallio Espoo
Juho-Kusti Kajander Helsinki
Lauri Järvilehto Espoo
Mikael Eronen Helsinki
Jari Ahjoharju Espoo
Petteri Äijö Helsinki
Maaria Seppälä
Harri Seppälä Turku
Juuso Hietanen Pietari / Vantaa
Visa Järvinen Espoo
Kalle Salmela Espoo
Jan Nyman Porvoo
Esa Tolonen Helsinki
Ville Väärälä Helsinki
Saku Jokisalo Vantaa
Jyri Airinen Espoo
Frank Martela Helsinki
Kimmo Baas Suomenlinna
Janne Jokinen Leppävaara
Kevin Linser
Katri Savolainen Helsinki
Aino Salo Helsinki
Sonja Tanskanen Helsinki
Juuso Pajunen Helsinki
Susanna Aula Bemböle
Leena Niemistö
Jouko Prami Soukka
Anna Mahlamäki
Sanna Kurronen Tapiola (Otsolahti)
Liisa Tanner Kaitaa
Minja Lappalainen Helsinki
Liana Wikstedt Helsinki
Jukka Koivisto Kauniainen
Joona Poukka Helsinki
Henrikki Santti Laaksolahti
Antero Jännes Helsinki
Jarmo Jääskeläinen Kunnarla
Aleksi Päiväläinen Lappeenranta
Markus Laakkonen Inkoo
Matti Muukkonen Niipperi
Ukko Metsola Bryssel
Heini Kivelä Kilo
Kristiina Kokko Helsinki
Jussi Peltonen Espoo
Janne Häyrinen Varkaus
Timo Nieminen Tontunmäki
Rikke-Pekka Innilä Lauttasaari
Taneli Dobrowolski
Visa Järvinen Mankkaa
Petri Rajaniemi Helsinki
Hanna- Leena Hemming Helsinki
Jarmo Lindholm Vantaa
Juha Lamminkari
Juuso Hietanen Pietari/Vantaa
Jyri Airinen Espoo
Erkki Berg Tapiola
Risto Rausti Helsinki
Pekko Kohonen Helsinki
Marika Tuomikoski Westend
Mikko Löfroos Helsinki
Antti Hämäläinen
Pia Gramén Haukilahti
Minnami Mikkola
Johanna Lähteenmäki Helsinki
Tommi Lehtinen Olari/Tonttari
Tiina Tolonen Helsinki
Jani Vahala Helsinki
Olli Eklund
Maarit Martela Espoo
Anssi Lehmonen Järvenpää
Antti Hämäläinen Helsinki
Matti Myllymäki Vantaa
Marjatta Sokolow Espoo
Tarja Pohjasvaara Helsinki
Kimmo Mantere Vihti
Eeva-Liisa Halme Vihti
Johanna Lähteenmäki
Juha Rydman Espoo
Sanna-Katri Rautava Helsinki
Tatu Miettinen Espoo