Kai Radio Helsingin haastattelussa (audio)

,

Radio Helsinki 9.6.2015:

”Kai Mykkänen poliittisesta urasta: Pyrin välttämään väyrysmäisen kohtalon

Es­poo­lai­nen Kai Myk­kä­nen ker­toi ki­pi­nän yh­teis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen syt­ty­neen lu­kioi­käi­se­nä, kun hän oli kiin­nos­tu­nut ym­pä­ris­tö­asiois­ta ja toi­mi muun muas­sa Es­poon Nuo­ret Ym­pä­ris­tön­suo­je­li­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na. Vaik­ka ym­pä­ris­tö­asiat ovat Myk­kä­sen sy­dän­tä lä­hel­lä, hän ker­toi jo tuol­loin är­syyn­ty­neen­sä fa­naat­ti­suu­den me­ne­mi­sen konk­reet­ti­sen te­ke­mi­sen edel­le ym­pä­ris­tö­asiois­ta pää­tet­täes­sä. Ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten li­säk­si Myk­kä­nen ko­kee tär­keäk­si ta­lous­po­li­tiik­kaan ja työn kan­nat­ta­vuu­teen lii­ty­vät ai­heet, jois­ta par­hai­ten sa­mais­tuu ko­koo­muk­ses­ta löy­ty­viin aja­tuk­siin. Myk­kä­nen li­sä­si vie­lä, et­tä isom­mas­sa ja kes­kei­sem­mäs­sä roo­lis­sa ole­vas­sa puo­luees­sa voi vai­kut­taa pää­tök­siin pa­rem­min, kuin pie­nem­mis­sä.

Po­liit­ti­sis­ta ura­ta­voit­teis­taan Myk­kä­nen pal­jas­ti ole­van­sa kun­nian­hi­moi­nen ja ta­voit­te­le­van­sa sel­lai­sia kes­kei­siä roo­le­ja jois­sa pää­tök­siä pää­see te­ke­mään, mut­ta pai­not­taa tit­te­lei­den si­jas­ta ase­man si­säl­löl­lis­tä mer­ki­tys­tä. Myk­kä­nen ker­toi vält­te­le­vän­sä ”paa­vo­väy­rys­mäis­tä” koh­ta­loa, jos­sa jo lap­se­na pää­te­tään tul­la pre­si­den­tik­si ja ta­voit­teen jää­tyä saa­vut­ta­mat­ta kär­si­tään elin­ikäi­ses­tä trau­mas­ta.

Kai Myk­kä­nen ei koe it­seään kon­ser­va­tii­vik­si vaan si­ni­vih­reäk­si li­be­raa­lik­si, ei­kä myös­kään pi­dä mie­les­tään luok­ka­yh­teis­kun­taan viit­taa­vas­ta por­va­ri-sa­nas­ta. Myk­kä­nen kiit­te­lee esi­mer­kik­si so­siaa­li­de­mo­kraat­tien 1900-lu­vun ai­kai­sia saa­vu­tuk­sia, mut­ta pe­rään­kuu­lut­taa 2000-lu­vun kai­paa­van enem­män li­be­raa­lia ajat­te­lua.

Myk­kä­sen kans­sa pu­hut­tiin li­säk­si Ve­nä­jä-re­to­rii­kas­ta, gee­ni­muun­nel­lus­ta ruos­ta ja va­paa­kaup­pa­so­pi­muk­sen vai­ku­tuk­sis­ta, mi­ten tuo­re kan­san­edus­ta­ja suh­tau­tuu po­liit­ti­siin esi­ku­viin ja ket­kä hän ko­kee edus­kun­nas­sa hen­gen­hei­mo­lai­sik­seen. Kai Myk­kä­nen kom­men­toi myös Elin­kei­no­elä­män kes­kus­lii­ton koh­tuul­lis­ta­mis­tal­koi­ta ja käy­tet­tiin­kö hal­li­tus­oh­jel­mas­ta neu­vo­tel­taes­sa tar­peek­si asian­tun­ti­juut­ta.”

Kuuntele haastattelu alla olevasta mediasoittimesta.

Vaihtoehtoinen linkki